Algemene Aankoopvoorwaarden

PMC Global Engineering > Algemene Aankoopvoorwaarden

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN

(PMC-GE ~ GEN.PURCH.COND.-2019-v.00-N)

 

De aankoop door PMC Global Engineering BVBA (hierna “PMC-GE”) van goederen en/of diensten wordt beheerst door de hierna volgende algemene aankoopvoorwaarden, met uitsluiting van bepalingen of voorwaarden van de leverancier die vermeld zijn op offerten, brieven, prijslijsten, orderbevestigingen, facturen, leveringsbonnen of andere documenten. De leverancier doet afstand van alle rechten waarover hij eventueel beschikt om dergelijke bepalingen en voorwaarden in te roepen, behoudens andersluidende uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst tussen PMC-GE en de leverancier.

A.     DEFINITIES

 1. Onder “Contract” wordt verstaan de overeenkomst strekkende tot aankoop van goederen en/of diensten tussen PMC-GE en de Leverancier, voortvloeiend uit de bestelbon vanwege PMC-GE, met inbegrip van de Algemene Aankoopvoorwaarden en, indien toepasselijk, een (raam)overeenkomst tussen PMC-GE en de Leverancier en/of het lastenboek (de specificaties) voor werken of voor leveringen van PMC-GE.
 2. Onder “Leverancier” wordt verstaan de medecontractant van PMC-GE verantwoordelijk voor de Levering van goederen en/of diensten zoals beschreven in de bestelbon.
 3. Onder “Levering” wordt verstaan het in bezit stellen en de eventuele installatie/montage van de goederen, en/of de verrichting van bestelde diensten.

B.     VORMING VAN HET CONTRACT

 1. Geen enkele Levering wordt aanvaard indien dit niet het voorwerp uitmaakt van een geschreven bestelling uitgaande van PMC-GE en getekend werd door de behoorlijk gevolmachtigde persoon of personen. In geval van tegenstrijdigheid tussen onderscheiden bepalingen van het Contract, geldt volgende voorrangsregeling (waarbij de eerst vermelde voorrang heeft op de later vermelde):
 • bijzondere voorwaarden vervat in de bestelbon;
 • indien toepasselijk, de (raam)overeenkomst tussen PMC-GE en de Leverancier;
 • indien toepasselijk, de voorwaarden van het lastenboek (de specificaties) voor werken of voor leveringen van PMC-GE;
 • de Algemene Aankoopvoorwaarden.
 1. Bij gebrek aan een geschreven protest door de Leverancier van een bestelbon binnen de vijf werkdagen die volgen op de uitgifte ervan, beschouwen partijen dergelijke bestelbon als aanvaard. De aanvaarding van de bestelling houdt de aanvaarding in van alle voorwaarden, zowel algemene als bijzondere, vermeld op de eventuele prijsaanvraag en op de bestelbon.
 1. De briefwisseling aan PMC-GE dient per post of e-mail te worden gezonden op naam en naar het adres van PMC-GE zoals vermeld op de eventuele prijsaanvraag en op de bestelbon met vermelding van de eventuele referenties.

C.     WAARBORGEN

 1. De Leverancier waarborgt dat de goederen en diensten (i) conform zijn aan wat in het Contract is bepaald, (ii) in geval van goederen, deze gebruiksklaar zijn, verhandelbaar zijn, vrij zijn van voorrechten, zekerheden en zichtbare en verborgen gebreken, voldoen aan alle gangbare eisen inzake betrouwbaarheid en levensduur (o.m. storingsvrij functioneren), conform zijn aan de lokale wettelijke en reglementaire normen (m.i.v. technische, veiligheids- en hygiënenormen), zoals geldend op het ogenblik en de plaats van de Levering, en geschikt zijn voor de door PMC-GE meegedeelde bestemming in de mate dat dergelijke bestemming werd meegedeeld, dan wel bij gebreke daaraan, aan de gebruikelijke bestemming van de betreffende goederen, en, (iii) in geval van diensten, deze correct worden uitgevoerd en voldoen aan de strengste professionele criteria zoals geldend op het ogenblik van uitvoering op de plaats van bestemming van deze diensten. Voorgaande voorwaarden zijn cumulatief.
 1. De goederen (m.i.v. wisselstukken en werkloon) en diensten zijn gedurende een jaar vanaf hun aanvaarding gewaarborgd tegen alle materiaalgebreken, conceptie-, bouw-, werkings- en andere fouten. Voor de verborgen gebreken zijn de wettelijke voorschriften toepasselijk. Alle kosten (incl. reis- en verblijfkosten) zijn ten laste van de Leverancier.
 1. Elke aanvaarding door de Leverancier van een bestelling van goederen door PMC-GE veronderstelt dat de Leverancier zich er toe verbindt om de Levering van de nodige wisselstukken te garanderen tijdens de gehele normale gebruiksduur van de goederen.
 1. De Leverancier verbindt zich er toe om PMC-GE en haar gelieerde vennootschappen te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle aansprakelijkheden, vonnissen, schadeloosstellingen, verliezen en uitgaven voortvloeiend uit inbreuken op de voormelde waarborgplicht of verzuim door de Leverancier om het Contract na te leven.
 1. De Leverancier stemt ermee in om te handelen in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, indien van toepassing.

D.     LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

 1. Het juiste leveringsadres en specifieke voorwaarden worden vermeld in de bestelbon en/of de (raam)overeenkomst en/of het lastenboek (de specificaties).
 1. De leveringstermijn voor goederen en/of diensten aangeduid in de bestelbon dient strikt te worden nagekomen. De aanvaarding van de bestelbon door de Leverancier houdt voor de Leverancier de formele verbintenis in de leveringstermijn na te komen. PMC-GE zal, bij gehele of gedeeltelijke niet-Levering binnen de overeengekomen termijn, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd zijn op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 1 % van de waarde van het betreffende Contract per begonnen week vertraging met een maximum van 10 weken, onverminderd het recht van PMC-GE op een hogere schadevergoeding bij bewijs van hogere schade en onverminderd het recht van PMC-GE op ontbinding krachtens art R hierna. De datum waarop de goederen worden afgeleverd op het leveringsadres vermeld op de bestelbon, wordt beschouwd als de leveringsdatum.
 1. In geval van een gehele of gedeeltelijke niet-Levering behoudt PMC-GE zich het recht voor om ofwel de bestelling geheel of gedeeltelijk elders te plaatsen op kosten en risico van de in gebreke gebleven Leverancier, en dit na een loutere kennisgeving aan de Leverancier, of om de overeenkomst van rechtswege ontbonden te verklaren.

E.     VERZENDING

 1. De Leverancier dient de verzendingsvoorschriften van het Contract strikt na te leven. Bij gebrek aan nauwkeurige richtlijnen zullen de verzendingen gebeuren door middel van het minst kostelijke aangepaste vervoermiddel en zullen de kosten herleid worden tot een strikt minimum, rekening houdend met de aard van de zending. De verzendingen geschieden op risico van de Leverancier. De schade berokkend aan en/of door de goederen wegens onvoldoende verpakking, bescherming of beveiliging valt in ieder geval ten laste van de Leverancier.
 1. Iedere verzending moet PMC-GE ten minste twee werkdagen op voorhand aangekondigd worden door het toesturen aan het bestemmingsadres van de goederen, van een verzendingsbericht in tweevoud waarop nauwkeurig vermeld dient te worden: de volledige naam en het adres van de Leverancier, de verzendingsdatum, het nummer van de bestelling, de merktekens van de colli, het gewicht, de nummers van de spoorwagens, alle markeringen vereist door de reglementeringen geldend op de plaats van levering, evenals alle verdere aanduidingen die nuttig zijn voor de ontvangst en het nazicht van de goederen, en bij gebreke waarvan de zendingen door PMC-GE zullen kunnen worden geweigerd en teruggestuurd op kosten en op risico van de Leverancier. Een tweede origineel exemplaar van het verzendingsbericht dient bij de goederen gevoegd te worden.
 1. Gedeeltelijke Leveringen van goederen of diensten zijn niet toegelaten, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toelating vanwege PMC-GE.
 1. Het is de Leverancier slechts toegelaten goederen of diensten vroeger te leveren dan in het Contract bepaald, wanneer hij hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd werd krachtens een behoorlijk ondertekend document, uitgaande van PMC-GE. De Leverancier die levert vóór de in het Contract voorziene levertijd zonder het uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van PMC-GE, waarvan hoger sprake, doet dit op eigen risico. De betaling die betrekking heeft op dergelijke Levering, geschiedt in geen geval vóór de aanvankelijk in het Contract voorziene termijn.
 1. De eventuele kosten voortvloeiend uit het niet-naleven van de onderrichtingen van PMC-GE zullen aan de Leverancier in rekening gebracht worden.

F.     ONTVANGST, KEURING EN GEBREKENAANVAARDING

 1. Met het oog op aanvaarding worden de geleverde goederen steeds in ontvangst genomen in de opgegeven vestiging(en) van PMC-GE of op het leveringsadres zoals vermeld in het Contract. Wat het gewicht betreft, zullen alleen wegingen verricht met toestellen van PMC-GE geldig zijn.
 1. Alle Leveringen moeten strikt beantwoorden aan de bepalingen van de bestelbon. Elke afwijking van deze bepalingen, van de door PMC-GE geleverde tekeningen of modellen, van de door PMC-GE geleverde of door de Leverancier voorgelegde monsters, of van de ingevolge de bestelling opgemaakte tekeningen, evenals elk materiaalgebrek of elke bouwfout geeft PMC-GE het recht ofwel onder alle voorbehoud de Levering te aanvaarden, ofwel de goederen of diensten te weigeren die dan als niet-geleverd zullen beschouwd worden. PMC-GE wijst alle verantwoordelijkheid af voor de geweigerde of te veel geleverde goederen of diensten, zelfs indien, wat goederen betreft, PMC-GE deze voorlopig in haar magazijnen zou opgeslagen hebben. Dergelijke opslag geschiedt op kosten, risico en verantwoordelijkheid van de Leverancier en kan nooit als een bewijs van aanvaarding beschouwd worden.
 1. Het gebruik van de gehele of gedeeltelijke geleverde goederen of diensten noch de ondertekening van een leveringsbon voor loutere ontvangst of enig ander gelijkaardig document houden de aanvaarding in van (enig gebrek van) de geleverde goederen of diensten. Zichtbare gebreken worden slechts gedekt bij uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van de goederen, dan wel bij gebreke daaraan, vijf werkdagen na Levering bij PMC-GE of op het leveringsadres zoals vermeld in het Contract.
 1. De Leverancier waarborgt dat de geleverde goederen of diensten vrij zijn van alle zichtbare en verborgen gebreken, dat zij stroken met hetgeen in de overeenkomst is bepaald, met de hoogst mogelijke stand van de techniek, met alle wettelijke en administratieve bepalingen en met de hoogste eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur.
 1. De aanvaarding van de geleverde goederen of diensten zal pas plaatsvinden na een volledige controle die in de fabrieken door PMC-GE gespecifieerd uitgevoerd wordt en mits ondertekening door een verantwoordelijke van PMC-GE. De loutere in ontvangst name kan niet worden beschouwd als een aanvaarding. Bij weigering van de volledige of gedeeltelijke levering, is de Leverancier verplicht deze goederen binnen zo kort mogelijke termijn te vervangen. Deze vervanging zal worden uitgevoerd tegen dezelfde prijzen en aan dezelfde voorwaarden als die bepaald werden voor de initiële bestelling. In dit verband is PMC-GE gerechtigd om het voorwerp van de bestelling bij de Leverancier of zijn onderaannemers, op ongeacht welk niveau en ongeacht in welke fase van de fabricage, te controleren of te laten controleren. Ondanks eventuele voorafgaande betaling kan PMC-GE alle leveringen weigeren die niet voldoen aan de bepalingen van het Contract. De Leverancier is verplicht om op eigen risico en op eigen kosten de geweigerde goederen of diensten of deze die de gevraagde hoeveelheden overtreffen, terug te nemen, zelfs als deze al werden opgeslagen.  PMC-GE zal ofwel het Contract kunnen opzeggen overeenkomstig de bepalingen van artikel R, ofwel de vervanging van de goederen binnen de kortst mogelijke termijn, dit alles op kosten op risico van de Leverancier.

G.    RISICO EN EIGENDOMSOVERDRACHT VAN GOEDEREN

 1. De eigendom en het risico van de goederen gaat over op PMC-GE nadat deze cumulatief (i) zijn geleverd, zonodig geïnstalleerd/gemonteerd, en (ii) door PMC-GE werden aanvaard overeenkomstig clausule F.3 hiervoor. Indien de goederen door PMC-GE worden afgekeurd na Levering, blijven het risico en de eigendom bij de Leverancier.

H.    GARANTIES EN SCHADELOOSSTELLING

 1. De Leverancier garandeert dat hij rechtsgeldig beschikt over alle in de geleverde goederen of diensten vervatte of op de geleverde goederen of diensten betrekking hebbende rechten, octrooien, licenties, goedkeuringen, knowhow, auteursrechten, merken, tekeningen, modellen, enz. (hierna de “intellectuele eigendomsrechten”) en verleent PMC-GE voor zover als nuttig een kosteloze, onherroepelijke, niet-exclusieve en in de tijd en ruimte onbeperkte licentie met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten, met het oog op het genot van de geleverde goederen of diensten.
 1. Indien er spijts het voorgaande lid inbreuken worden gepleegd op intellectuele eigendomsrechten van een derde, bedrijfsgeheimen worden geschonden en/of oneerlijke handelspraktijken worden gevoerd, dient de Leverancier op zijn kosten:
 • PMC-GE te vrijwaren tegen alle (terug)vorderingen, aanspraken of sancties dienaangaande van derden;
 • PMC-GE te vergoeden voor alle geleden schade en gederfde winst (bijvoorbeeld gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade door eventuele stilstand van installaties, schade door het stopzetten van het aanwenden van de geleverde goederen of diensten, claims vanwege de zakelijke relaties van PMC-GE, enz.); en
 • alle nodige maatregelen te treffen om de vereiste intellectuele eigendomsrechten te verwerven of minstens in licentie te bekomen teneinde PMC-GE het (verdere) genot van de geleverde goederen of diensten te waarborgen, of desgevallend de geleverde goederen of diensten te vervangen door gelijkaardige goederen of diensten die niet onderworpen zijn aan intellectuele eigendomsrechten van derden (in welk geval alle kosten die voortspruiten uit deze vervanging ten laste van de Leverancier zijn, incl. kosten voor ontmanteling, wederopbouw, wederingebruikname, enz.).

I.      INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Alle tekeningen, plannen, schema’s en gelijkaardige documenten evenals alle intellectuele eigendomsrechten op dergelijke documenten dewelke door de Leverancier aan PMC-GE worden geleverd, worden exclusieve eigendom van PMC-GE en mogen door PMC-GE zonder enige beperking of vergoeding worden gebruikt.
 1. Alle uitvindingen of ontdekkingen (onafhankelijk van het feit of er een octrooi kan worden op aangevraagd), auteursrechten (rechten op reproductie, publicatie, vertegenwoordiging, aanpassing en wijziging), tekeningen en modellen of vertrouwelijke knowhow of andere intellectuele eigendommen (“IPR”) die worden ontworpen, geproduceerd of in de praktijk gebracht door de Leverancier in het kader van de uitvoering van het Contract en die te maken hebben met de activiteiten van PMC-GE, zullen de exclusieve eigendom van PMC-GE zijn. Er zijn geen royalty’s of andere betalingen verschuldigd door PMC-GE met betrekking tot dergelijke overdracht. De Leverancier zal op zijn kosten alle formaliteiten verrichten verbonden aan dergelijke overdracht. Deze overdracht wordt toegestaan wereldwijd voor een termijn overeenstemmend met de beschermingstermijn toegekend aan intellectuele eigendomsrechten overeenkomstig de geldende nationale en internationale voorschriften en reglementeringen in elk nationaal territorium.

J.      VERPAKKING

 1. De verpakking wordt als gratis en verloren beschouwd behoudens uitdrukkelijk schriftelijk toegestane afwijking. De aangerekende verpakking wordt in principe aan de Leverancier teruggegeven in goede staat en moet worden teruggenomen aan de gefactureerde prijs.
 1. Indien PMC-GE uitdrukkelijk aanvaard heeft de verpakkingskosten geheel of gedeeltelijk te hare laste te nemen, zullen deze aan de meest juiste prijs berekend worden en de werkelijke waarde van de gebruikte verpakking niet mogen overtreffen.

K.     PRIJS

 1. De aankoopprijs aangeduid in de bestelbon is vast en niet vatbaar voor herziening of indexatie. De aankoopprijs omvat alle bijkomende kosten, zoals transport, verzekeringen, administratieve kosten, verpakking, plaatsing en aansluiting, alsook de kosten van noodzakelijk toebehoren. Indien de bestelbon geen nauwkeurige aankoopprijs vermeldt, zullen de bestelde goederen en diensten zonder het voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van PMC-GE niet mogen gefactureerd worden aan een prijs die hoger ligt dan deze betaald bij de voorgaande bestelling.

L.     BETALING

 1. Een factuur, met vermelding van het bestelnummer weergegeven op de bestelbon en van alle andere aanduidingen voorgeschreven door de bestelbon, dient voor iedere bestelling van goederen of diensten te worden opgemaakt en verzonden in één exemplaar, naar het adres van PMC-GE, zoals vermeld op de bestelbon. Facturatie geschiedt na aanvaarding van de goederen en/of diensten door PMC-GE.
 1. De vereffening van de facturen die geen aanleiding geven tot disconto, zal geschieden op de eerstkomende betalingsdag volgend op de betaalvervaldag van de facturen. De betaalvervaldag wordt als volgt bepaald: datum van ontvangst van de factuur op PMC-GE plus 60 kalenderdagen. De betalingsdagen van PMC-GE zijn maandelijks op de 4de en de 20ste Het tijdsverloop vanaf de betaalvervaldag tot aan de betaling ingevolge de eerstkomende betalingsdag geeft geen aanleiding tot aanrekening van interesten.
 1. De facturen zullen slechts betaald worden na volledige uitvoering en aanvaarding van de gefactureerde bestelling. Iedere door PMC-GE toegestane afwijking dient als uitzonderlijk beschouwd te worden en mag niet als precedent worden ingeroepen.
 1. Laattijdige betaling brengt uitsluitend na ingebrekestelling per aangetekend schrijven een interest mee gelijk aan de gemeenrechtelijke wettelijke interest. De Leverancier ziet af van alle andere invorderingskosten of bijkomende schadevergoedingen waaronder advocatenkosten- en erelonen en verhogingsbedingen.
 1. PMC-GE kan de betaling opschorten van facturen voor goederen of diensten die niet overeenkomstig het Contract werden geleverd.
 1. Op alle leveringsdocumenten, facturen of correspondentie dient de Leverancier het bestelnummer te vermelden. Bij gebrek aan vermelding van het desbetreffende bestelnummer, heeft PMC-GE het recht de betaling uit te stellen tot op het moment dat het bestelnummer wordt meegedeeld.
 1. PMC-GE is gerechtigd om de verschuldigde prijs te compenseren met eender welke uitstaande contractuele of extra-contractuele vordering op de Leverancier.

M.   VEILIGHEID EN HYGIËNE

 1. Iedere geleverde installatie, machine, (gemechaniseerd) werktuig en individuele of collectieve veiligheidsuitrusting moet voldoen aan de wetten en reglementen inzake veiligheid en hygiëne, van kracht op de plaats en het tijdstip van Levering.
 1. Bij de Levering van bedoelde installaties, machines, tuigen en uitrustingen moet de Leverancier aan PMC-GE een geschrift overhandigen, dat rekenschap geeft over de naleving van alle algemene of bijzondere vereisten inzake veiligheid en hygiëne hierboven vermeld of in huidige bestelbon geformuleerd.
 1. De Leverancier verbindt er zich toe de toegangsprocedures en veiligheidsregels, geldend bij PMC-GE, na te leven. De Leverancier zal ook zijn personeel hiervan voldoende op de hoogte brengen. De leveringstransacties en de Levering van diensten in de gebouwen of op de terreinen van PMC-GE door het personeel van de Leverancier, worden uitgevoerd uitsluitend op verantwoordelijkheid van de Leverancier. Deze verantwoordelijkheid geldt tevens voor alle inbreuken op de wettelijke en reglementaire voorschriften op het gebied van arbeidsbescherming.

N.     GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID 

 1. De tekeningen, schetsen, schema’s en berekeningen gevoegd bij de prijsaanvragen of bestellingen vanwege PMC-GE, dienen als vertrouwelijke documenten te worden beschouwd, blijven eigendom van PMC-GE en mogen in geen geval zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PMC-GE aan derden meegedeeld worden. De Leverancier verbindt er zich toe voor publiciteits- of eender welke andere doeleinden, geen gebruik te maken van tekeningen, schetsen, foto’s of andere afbeeldingen van toestellen die voor rekening van PMC-GE en volgens gegevens van PMC-GE gemaakt werden. Het is de Leverancier anderzijds streng verboden binnen de inrichtingen van PMC-GE, inrichtingen of toestellen te fotograferen, zelfs deze welke door de zorgen van de Leverancier geleverd of geplaatst werden.
 1. De Leverancier zal alle bedrijfsinformatie, financiële, wetenschappelijke of technische informatie die betrekking heeft op PMC-GE of met haar gelieerde vennootschappen waartoe hij toegang heeft in het kader van de verkoop van de goederen of diensten aan PMC-GE, geheimhouden en deze informatie niet openbaar maken of op enige wijze gebruiken, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PMC-GE.

O.    REGISTRATIE

 1. Telkens wanneer aannemingsdiensten worden geleverd, zal de Leverancier erop toezien dat hij, evenals de eventueel toegestane onderaannemers waarop hij beroep doet voor de uitvoering van het Contract (hierna “onderaannemers”), bij het sluiten van het Contract en tijdens de volledige uitvoering ervan, (i) geregistreerd zijn als aannemer; en (ii) alle sociale en fiscale verplichtingen stipt naleven waaronder de meldingsplicht aan de bevoegde overheden van gedetacheerde werknemers.
 1. Ingeval van verlies of dreigend verlies van de registratie in hoofde van de Leverancier en/of diens onderaannemers in de loop van de uitvoering van het Contract, dient de Leverancier PMC-GE hiervan onmiddellijk schriftelijk in te lichten. In dat geval is PMC-GE gerechtigd om de betaling van de facturen op te schorten, tot op het ogenblik waarop de Leverancier en de onderaannemers een verklaring van de bevoegde overheid overmaken, waaruit blijkt dat hun situatie werd geregulariseerd, of om het Contract zonder afbreuk aan recht op aanvullende schadevergoeding te ontbinden.

P.    AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Leverancier erkent diens aansprakelijkheid voor alle bewezen schade, geleden door PMC-GE en derden, geheel of gedeeltelijk voortvloeiend uit de geleverde goederen of diensten. De Leverancier doet uitdrukkelijk afstand van iedere beperking van diens aansprakelijkheid door beperkingen in de tijd om aansprakelijk gesteld te worden gesteld, begrenzingen van de desgevallend te betalen schadevergoeding, beperkingen in de wijze van schadevergoeding, beperkingen op gebied van bewijsrecht en alle overige bepalingen die een integrale schadevergoeding in de weg staan dewelke de Leverancier zou putten uit diens voorwaarden, gebruiken in de sector of niet-dwingende wetsbepalingen.

Q.    OVERDRACHT EN ONDERAANNEMING

 1. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vanwege PMC-GE, mag de uitvoering van de bestelling geheel noch gedeeltelijk aan onderaannemers toevertrouwd worden noch het Contract overgedragen worden. Indien de Leverancier de gedeeltelijke of totale uitvoering van de bestelling aan een onderaannemer toevertrouwt, blijft alleen de Leverancier ten volle aansprakelijk voor de goede uitvoering van het Contract.
 1. PMC-GE heeft het recht om haar rechten en verplichtingen krachtens het Contract over te dragen aan een derde dewelke uitsluitend gehouden is om de verplichtingen van PMC-GE krachtens het Contract na te komen.

R.     ONTBINDING VAN HET CONTRACT

 1. PMC-GE heeft het recht om het Contract, middels een loutere kennisgeving, en zonder enige verdere vormvereisten (waaronder een voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst) te ontbinden lastens de Leverancier en dit onverminderd haar recht op schadevergoeding, in geval van:
 • overlijden, faillissement, gerechtelijke of onderhandse ontbinding, aanvraag tot gerechtelijk akkoord, ieder feit waaruit het betalings- of leveringsonvermogen van de Leverancier blijkt alsook om het even welke wijziging aan het juridische statuut van de Leverancier;
 • gehele of gedeeltelijke niet-Levering binnen de overeengekomen termijn;
 • verlies of dreigend verlies van de registratie als aannemer van de Leverancier en/of diens onderaannemers waarop hij beroep doet voor de uitvoering van het Contract;
 • inbreuk op de bepalingen van art. N inzake geheimhouding en vertrouwelijkheid;
 • eender welke tekortkoming in hoofde van de Leverancier waarvoor de Leverancier door PMC-GE in gebreke werd gesteld en welke tekortkoming niet geheel werd geregulariseerd binnen veertien kalenderdagen na de verzending van de ingebrekestelling.
 1. In geval van opzegging of aflopen van het Contract, ongeacht de reden, moet de Leverancier binnen een termijn van 24 uur aan PMC-GE alle documenten (ongeacht de vorm) terugbezorgen die betrekking hebben op goederen, evenals alle andere artikelen die ter beschikking werden gesteld van de Leverancier in het kader van het Contract.

S.     VERBREKING VAN CONTRACT STREKKENDE TOT LEVERING VAN DIENSTEN 

 1. PMC-GE kan het Contract inzake de Levering van diensten door haar enkele wil verbreken, ook al is het werk reeds begonnen, mits de Leverancier een schadevergoeding te betalen voor al diens uitgaven, al zijn arbeid, en alles wat hij bij die aanneming had kunnen winnen, welke geleden schade en gederfde winst gezamenlijk forfaitair begroot wordt op tien % van de aannemingssom betreffende de niet-geleverde diensten.

T.     WIJZIGINGEN EN AFWIJKINGEN

 1. Elke wijziging van de bepalingen of voorwaarden van het Contract is slechts geldig mits uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging en ondertekening door PMC-GE.

U.     PRIVACY

 1. De Partijen verbinden er zich toe alle bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (houdende omzetting van de Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995), evenals haar uitvoeringsbesluiten na te leven. Voor de toepassing van de onderstaande clausules, hebben de begrippen “ persoonsgegevens”, “verwerken/verwerking”,  “betrokkene” dezelfde betekenis als in de voornoemde Wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 1. De uitvoering van het Contract houdt in dat Partijen “persoonsgegevens” aan elkaar doorgeven, waaronder onder meer “persoonsgegevens” van hun respectievelijke werknemers. Bijgevolg, verbinden Partijen zich ertoe:
 • die “persoonsgegevens” enkel te gebruiken voor de uitvoering van het Contract;
 • die “persoonsgegevens” niet langer te bewaren dan nodig is voor de verwezenlijking van de verplichtingen die voortvloeien uit het Contract;
 • zich ervan te onthouden de “persoonsgegevens” aan derden, andere dan de personeelsleden die onder hun gezag handelen, mede te delen;
 • de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen die nodig zijn voor de bescherming van de “persoonsgegevens” tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten “verwerking” van “persoonsgegevens”;
 • er nauwlettend over te waken dat de gegevens worden bijgewerkt, dat de onjuiste, onvolledige en niet terzake dienende gegevens, alsmede die welke zijn verkregen of verder verwerkt in strijd met de artikelen 4 tot 8 van de voornoemde Wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden verbeterd of verwijderd;
 • ervoor zorgen dat voor de personen die onder hun respectievelijke gezag handelen, de toegang tot de gegevens en de verwerkingsmogelijkheden, beperkt blijven tot hetgeen die personen nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor de behoeften van de dienst;
 • alle personen die onder hun respectievelijke gezag handelen, kennis geven van de bepalingen van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, alsmede van alle relevante voorschriften inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die bij het “verwerken” van “persoonsgegevens” gelden.

V.     BIJZONDERE VERPLICHTINGEN VOOR BUITENLANDSE LEVERANCIERS VAN DIENSTEN

 1. De Leverancier verklaart op de hoogte te zijn van de wettelijke voorwaarden om in België arbeidsprestaties te leveren met werknemers (i.e. personen aangesteld om de Leverancier die een onafhankelijke status in het kader van de sociale zekerheid in België hebben) of als zelfstandige, in het bijzonder de verplichting met betrekking tot de voorafgaande Limosa-melding (limosa.be).
  Ten laatste 24 uur voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden, zal de Leverancier aan PMC-GE een kopie overmaken van (i) de Limosa-1 meldingsbewijzen van elke werknemer/zelfstandige die wordt ingezet bij PMC-GE en (ii) het algemene meldingsbewijs met een overzicht van alle gemelde werknemers/zelfstandigen. Alle werknemers en/of alle zelfstandigen die deel uitmaken van de onderneming van de Leverancier, zullen te allen tijde in het bezit zijn van (i) het persoonlijk detacheringsformulier (E101), (ii) het persoonlijk meldingsbewijs Limosa-1 en (iii) het paspoort of identiteitsbewijs.
  Indien de werkzaamheden langer duren dan initieel voorzien en gemeld, moet de Leverancier voorafgaand aan het einde van de initieel voorziene en gemelde duur een nieuwe melding doen. De nieuwe meldingsbewijzen Limosa-1 moeten aan PMC-GE worden overgemaakt ten laatste 24 uur voor het verstrijken van de initieel voorziene en gemelde duur. De Leverancier verbindt zich ertoe mee te werken aan de identiteitscontroles.
  Indien de vereiste documenten niet kunnen getoond worden, heeft PMC-GE het recht om de Leverancier en zijn werknemers en/of zelfstandigen de toegang tot de ruimtes van PMC-GE of de werf/werven van PMC-GE te ontzeggen en om het Contract onmiddellijk en zonder schadevergoeding te beëindigen, onverminderd het recht van PMC-GE op schadevergoeding. Indien PMC-GE sancties oploopt ingevolge de niet-naleving van de bovenvermelde verplichtingen door de Leverancier, en/of zijn werknemers en/of zijn zelfstandigen, dan heeft PMC-GE recht op integraal verhaal op de Leverancier, onder meer via inhouding op de factuur. Indien de werkzaamheden deels of geheel zouden worden uitbesteed (mits voorafgaande toestemming van PMC-GE) aan een buitenlandse onderneming, zal Leverancier aansprakelijk zijn voor de naleving van de bovenvermelde verplichtingen door deze buitenlandse onderneming.

W.   INSTRUCTIES EN RICHTLIJNEN

 1. Overeenkomstig artikel 31 §4 van de Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, kan PMC-GE aan de werknemers van de Leverancier in het kader van de bestelbon en/of de (raam)overeenkomst en/of het lastenboek (specificaties) slechts deze instructies geven die vermeld zijn in de lijst van de instructies hieronder hernomen. Bovendien mag PMC-GE instructies geven betreffende de verplichtingen die op hem rusten inzake het welzijn op het werk.
 1. Partijen erkennen dat de instructies die kunnen gegeven worden geenszins het werkgeversgezag van PMC-GE mogen uithollen zoals bijvoorbeeld disciplinaire sancties en ontslag, regeling van verlofaanvragen en ziekteverloven, beslissingen rand het presteren van overuren of verloning, verrichten van evaluaties, functiebepalingen, …). Partijen verbinden zich ertoe de bestelbon en/of de (raam)overeenkomst en/of het lastenboek (specificaties) in de feiten nauwgezet en volledig conform de uitdrukkelijke bepalingen van de bestelbon en/of de (raam)overeenkomst en/of het lastenboek (specificaties) en bijhorende bijlagen uit te voeren.
 1. De Leverancier zal een verantwoordelijke/contactpersoon aanduiden aan wie de instructies zullen gegeven worden. Deze persoon zal de instructies doorgeven aan de andere werknemers van de Leverancier. Hiernavolgende lijst bevat de instructies die PMC-GE aan de werknemers van de Leverancier kan geven in het kader van de uitvoering van de bestelbon en/of de (raam)overeenkomst en/of het lastenboek (specificaties). Zij maakt integraal deel uit van de bestelbon en/of de (raam)overeenkomst en/of het lastenboek (specificaties). In het kader van de uitvoering van de bestelbon en/of de (raam)overeenkomst en/of het lastenboek (specificaties), kan PMC-GE (naast deze betreffende de verplichtingen die op hem rusten inzake het welzijn op het werk) slechts instructies geven aan de werknemers van de Onderaannemer met betrekking tot het volgende:
 • Planning van de uit te voeren opdracht en tussentijdse resultaten (bijvoorbeeld lastenboek, SLA, …);
 • Tussentijdse wijzigingen waarmee rekening moet gehouden warden (bijvoorbeeld aanpassing van planning of uitvoeringsmodaliteiten);
 • Technische aanwijzingen inzake het gebruik en/of onderhoud van bepaalde machines, en/of materialen, inclusief training, vorming en opleiding die noodzakelijk zijn voor het vervullen van de opdracht (bijvoorbeeld verplicht gebruik van bepaalde onderhoudsproducten, handleiding voor machines, …);
 • Technische aanwijzingen inzake de uitvoeringsmodaliteiten (non-conforme uitvoering overeenkomst, lastenboek, regels van de kunst, ontwerpspecificaties, plannen, …);
 • Aanwijzingen inzake de conformiteit van de uitvoering met regelgeving en normen;
 • Technische aanwijzingen inzake het gebruik en/of onderhoud van bepaalde faciliteiten, infrastructuur en/of processen, inclusief training, vorming en opleiding die noodzakelijk zijn voor het vervullen van de opdracht (bijvoorbeeld e-mail- en internetpolicy, gekozen programmeertaal, methodologie inzake project management, …);
 • Dringende interventies om schade te voorkomen of te beperken (bijvoorbeeld stopzetten van de werken bij verkeerde manipulatie of non-conforme uitvoering, …);
 • Omstandigheden, procedures en handelswijzen waarmee rekening dient gehouden te warden (bijvoorbeeld veiligheidsvoorschriften, vertrouwelijkheidsvereisten, andere lopende werken, …);
 • Toegang tot gebouwen, lokalen, werven, …;
 • Openings- en sluitingsuren van de werf/werkplaats en algemene tijdstippen van onderbreking; Gebruik van werkkledij, werkmiddelen, …;
 • Gebruik van registratiesysteem;
 • Deelname aan vergaderingen, opleidingen, …

X.     DIVERSEN

 1. PMC-GE en de Leverancier verbinden zich ertoe om in overeenstemming met hun geldende gedragscode te handelen.
 1. De Leverancier moet garanderen dat zijn werknemers, agenten en onderaannemers de geldende wetten op de gegevensbeveiliging naleven. Indien de Leverancier in naam van PMC-GE persoonlijke gegevens moet verwerken met betrekking tot de werknemers van PMC-GE of diens Klant (i.f.v. uitvoering van een specifiek project), mag de Leverancier dat alleen doen conform de instructies van PMC-GE en moet hij alle aangewezen technische en organisatorische maatregelen in acht nemen om ongeoorloofde of onwettige verwerking of verlies of vernietiging van gegevens of schade aan dergelijke gegevens te vermijden.
 1. De Leverancier zal het bewijs moeten kunnen leveren dat hij alle door hem verschuldigde sociale bijdragen betaald heeft en dit tot op de datum waarop de overeenkomst werd afgesloten. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst verbindt de Leverancier zich er toe om elke informatievraag van PMC-GE betreffende de betaling van de lopende trimesters te beantwoorden.
 1. De Leverancier verbindt er zich toe om de algemene principes voor duurzaam aankopen na te leven.
 1. De Leverancier alleen is aansprakelijk voor alle missingen, vertragingen en kosten welke zouden voortvloeien uit het niet-naleven van hierin vermelde bepalingen waarvan de lezing in strikte zin dient opgevat, en die als met de hand geschreven geacht zijn en niet enkel vermeld voor de vorm.
 1. Het verzuim van PMC-GE om een bepaling van het Contract af te dwingen, houdt geen afstand in of heeft geen invloed op het recht van PMC-GE om dergelijke bepaling af te dwingen.
 1. De gehele of gedeeltelijke nietigheid of ongeldigheid van een clausule van de Algemene Aankoopvoorwaarden brengt geen nietigheid of ongeldigheid van de andere clausules met zich mee.
 1. De Leverancier zal PMC-GE niet op een klantenlijst plaatsen of anderzijds de naam van PMC-GE voor publicitaire doeleinden aanwenden, zonder voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van PMC-GE.

Y.     GESCHILLENREGELING EN TOEPASSELIJK RECHT

 1. Alle geschillen die betrekking hebben op de interpretatie en/of uitvoering van de bestelling of van het Contract worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbanken van het rechtsgebied te Dendermonde, zonder afbreuk te doen aan het recht van PMC-GE om voor een andere rechtbank te dagvaarden wanneer zulks nuttig wordt geacht.
 1. Het Belgisch recht is van toepassing.