Project Cyclus

PMC Global Engineering > Project Cyclus

Levenscyclus van een project

Engineering Services gedurende de ganse product life cycle van uw assets.

U kan beroep doen op PMC in elke fase van uw project gezien wij over de ganse product life cycle expertise in huis hebben.

Typisch onderscheiden wij volgende fases:

project-lifecycle-wheel-pso-v2

Tender, design, procurement, construction, operations & maintenance, decommissioning

Per sector kan de terminologie wat verschillen, maar het concept geldt overal.

Vaak wordt naar het geheel van deze fases verwezen als de product life cycle, wanneer men spreekt over project life cycle, heeft men het meestal over design, procurement en construction.

Tender

Een tender is een procedure waarbij door middel van inschrijving getracht wordt een bepaalde dienst of product te verkrijgen, die op basis van factorenafweging wordt verleend of verstrekt. Factoren zijn vaak prijs en/of kwaliteit.

Behoren tot deze fase:

 • Research en Development
 • Opmaken van bestekken

Design

Het uitwerken van de specificaties van een object zodat dit geproduceerd kan worden.

 • Concept Design
 • Basic Design
 • Detailed Design

Procurement

Procurement is het ganse proces van het verwerven of aankopen van goederen en diensten.

De gerelateerde processen bevatten de voorbereiding en het in processen gieten van de vraag, alsook de ontvangst, goedkeuring en betaling.
Volgende activiteiten zijn onderwerp van het procurement proces:

 • aankoop planning
 • standaardisatie
 • uitwerken specificatie
 • onderzoeken en selecteren van leveranciers
 • waarde analyse
 • financiering
 • prijsonderhandeling
 • aankopen
 • contract management en administratie
 • beheer van stock en opslagruimtes
 • beheer van overschotten en afval

Construction

De levensfase ‘Constructie’ (Construction) is gerelateerd aan het bouwen, construeren van installaties. Belangrijke onderdelen in deze fase zijn:

 • construction management
 • planning
 • safety
 • quality control
 • inspectie

Operations & maintenance

De levensfase O&M gaat over het gebruiken en onderhouden van constructies, machines, installaties. Heel wat engineeringactiviteiten vinden plaats tijdens het gebruik van installaties, bv. re-engineering met oog op productieverbeteringen en preventief onderhoud. Voor bepaalde installaties dient er op regelmatige basis een groot onderhoud of een revisie te gebeuren. In dit geval is het steeds de doelstelling van engineering om het productieproces zo kort mogelijk te verstoren.

In dit geval spreken we over Turn Around management, Shut Down management.

Decommissioning

De afbraak of het verwijderen van een installatie met aandacht voor veiligheid, milieu en zonder te veel te interveniëren in lopende productieprocessen.